Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr IV/16/2011 Uchwała Budżetowa na rok 20112011.02.02
2.Nr IV/17/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011-20212011.02.02
3.Nr IV/18/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2011.02.02
4.Nr IV/19/2011 w sprawie wystąpienia przez Gminę Sokołów Młp. o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL na lata 2007-2013, Prioryt. VII Promocja integracji społ.2011.02.02
5.Nr IV/20/2011 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2011.02.02
6.Nr IV/21/2011 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2011.02.02
7.Nr IV/22/2011 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2011.02.02
8.Nr IV/23/2011 w sprawie nabycia nieruchomości2011.02.02
9.Nr IV/24/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2007 z dnia 26 września 2007 r.2011.02.02
10.Nr IV/25/2011 w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych2011.02.02
11.Nr IX/52/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 20102011.05.25
12.Nr IX/53/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2010 rok2011.05.25
13.Nr IX/54/2011 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie i realizację projektu: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Sokołów Młp.2011.05.25
14.Nr IX/55/2011 w sprawie nabycia nieruchomości2011.05.25
15.Nr IX/56/2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim oraz nadania statutu2011.05.25
16.Nr IX/57/2011 w sprawie zaopiniowania wariantu przebiegu drogi ekspresowej S-192011.05.25
17.Nr IX/58/2011 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2011.05.25
18.Nr IX/59/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 20112011.05.25
19.Nr V/26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do programu pn.: Program Rewitalizacji Miasta Sokołów Małopolski na lata 2009-20152011.02.18
20.Nr V/27/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2011 z dnia 2 lutego 2011 r.2011.02.18
21.Nr VI/28/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok2011.02.25
22.Nr VI/29/2011 w sprawie nabycia gruntu2011.02.25
23.Nr VI/30/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzy2011.02.25
24.Nr VI/31/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej2011.02.25
25.Nr VI/32/2011 w sprawie przystąpienia do VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokołów Młp.2011.02.25
26.Nr VI/33/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Turzy2011.02.25
27.Nr VI/34/2011 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości2011.02.25
28.Nr VI/35/2011 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2011.02.25
29.Nr VII/36/2011 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzy2011.03.22
30.Nr VII/37/2011 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej2011.03.22
31.Nr VII/39/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki2011.03.22
32.Nr VII/40/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Sokołów Młp. do partnerstwa w realizacji Projektu pod nazwą Kreatywny nauczyciel2011.03.22
33.Nr VII/41/2011 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Nienadówce2011.03.22
34.Nr VII/42/2011 w sprawie przystąpienia do opracowania programu pn.: Program usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest na terenie gminy Sokołów Małopolski w latach 2011-20322011.03.22
35.Nr VII/43/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 20112011.03.22
36.Nr VII/44/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2007 dot. poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso2011.03.22
37.Nr VIII/45/2011 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2011.04.27
38.Nr VIII/46/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2011.04.27
39.Nr VIII/47/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania2011.04.27
40.Nr VIII/48/2011 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2011.04.27
41.Nr VIII/49/2011 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2011.04.27
42.Nr VIII/50/2011 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2011.04.27
43.Nr VIII/51/2011 w sprawie zamiany gruntu2011.04.27
44.Nr X/60/2011 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2010 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2011.06.29
45.Nr X/61/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2010 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2011.06.29
46.Nr X/62/2011 w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011-20152011.06.29
47.Nr X/63/2011 w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników2011.06.29
48.Nr X/64/2011 w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2011.06.29
49.Nr X/65/2011 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości2011.06.29
50.Nr X/66/2011 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2011.06.29

strona 1/3Następna