Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej2010.12.02
2.Nr II/4/2010 w sprawie powołania radnych w skład Komisji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.2010.12.08
3.Nr II/5/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej2010.12.08
4.Nr II/7/2010 w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku długoterminowego kredytu w wysokości 1791000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sokołów Małopolski2010.12.08
5.Nr II/8/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta2010.12.08
6.Nr III/10/2010 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości2010.12.29
7.Nr III/11/2010 w sprawie nabycia gruntu2010.12.29
8.Nr III/12/ 2010 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ze Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych: Aglomeracja Rzeszowska2010.12.29
9.Nr III/13/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/460/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań2010.12.29
10.Nr III/15/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego2010.12.29
11.Nr III/9/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu pożarniczego Jednostce OSP w Szebniach k/Jasła2010.12.29
12.Nr XL/398/2010 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2009 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2010.05.26
13.Nr XL/399/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2009 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2010.05.26
14.Nr XL/400/2010 w sprawie nabycia gruntu2010.05.26
15.Nr XL/401/2010 w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodników w ciągu drogi krajowej Nr 19 Lublin-Rzeszów od miejscowości Sokołów Małopolski do miejscowości Trzebuska2010.05.26
16.Nr XL/402/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy2010.05.26
17.Nr XL/403/2010 w sprawie zamiany gruntu2010.05.26
18.Nr XL/404/2010 w sprawie zmian w budżecie na rok 20102010.05.26
19.Nr XLI/405/2010 w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego POD LASEM położonego w Sokołowie Małopolskim2010.06.30
20.Nr XLI/406/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla PIASKI II w Sokołowie Małopolskim2010.06.30
21.Nr XLI/407/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą i Miastem Sokołów Młp., a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współ. przy realizacji PSeAP2010.06.30
22.Nr XLI/408/2010 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu SUPER GIMNAZJALISTA przez Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce2010.06.30
23.Nr XLI/409/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2010.06.30
24.Nr XLI/410/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.06.30
25.Nr XLI/411/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.06.30
26.Nr XLII/412/2010 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sokołowa Małopolskiego2010.09.15
27.Nr XLII/413/2010 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sokołowa Małopolskiego2010.09.15
28.Nr XLII/414/2010 w sprawie zawarcia umowy pomocy rzeczowej2010.09.15
29.Nr XLII/415/2010 w sprawie zawarcia umowy pomocy rzeczowej2010.09.15
30.Nr XLII/419/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.09.15
31.Nr XLII/420/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.09.15
32.Nr XLII/421/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.09.15
33.Nr XLII/423/2010 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2010.09.15
34.Nr XLII/424/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia w sprawie realizacji zdania „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Pileckich, Sportowej, Partyzantów i Polnej w Sokołowie Młp.2010.09.15
35.Nr XLII/425/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.09.15
36.Nr XLII/426/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.09.15
37.Nr XLII/427/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.09.15
38.Nr XLII/428/2010 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych z terenu miasta Sokołów Młp. do kategorii dróg gminnych2010.09.15
39.Nr XLII/429/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.09.15
40.Nr XLII/431/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami2010.09.15
41.Nr XLII/436/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.09.15
42.Nr XLII/441/2010 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco2010.09.15
43.Nr XLIII/442/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia2010.09.29
44.Nr XLIII/443/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji zadania: Budowa chodnika w Nienadówce2010.09.29
45.Nr XLIII/444/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nienadówka2010.09.29
46.Nr XLIII/445/2010 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2010.09.29
47.Nr XLIII/446/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2010.09.29
48.Nr XLIII/447/2010 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2010.09.29
49.Nr XLIII/448/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu2010.09.29
50.Nr XLIV/449/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nienadówka2010.10.28

strona 1/2Następna