Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr XIX/173/2008 w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Młp.2008.07.28
2.Nr XIX/174/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/2002 uchwalonego uchwałą nr XLIV/419/2002 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.2008.07.28
3.Nr XIX/175/2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/ 2006/08 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego2008.07.28
4.Nr XIX/176/2008 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2008.07.28
5.Nr XIX/177/2008 w sprawie przekazania gruntu w użyczenie2008.07.28
6.Nr XIX/178/2008 w sprawie zamiany gruntu2008.07.28
7.Nr XIX/179/2008 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu2008.07.28
8.Nr XIX/180/2008 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży2008.07.28
9.Nr XIX/181/2008 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2008.07.28
10.Nr XIX/182/2008 w sprawie zawarcia porozumienia2008.07.28
11.Nr XIX/183/2008 w sprawie nabycia nieruchomości2008.07.28
12.Nr XIX/184/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/172/2008 z dnia 11 czerwca 2008 w sprawie zmian w budżecie na rok 20082008.07.28
13.Nr XIX/185/2008 w sprawie zmian w budżecie na rok 20082008.07.28
14.Nr XV/111/2008 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok2008.02.06
15.Nr XV/112/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2008.02.06
16.Nr XV/113/2008 w sprawie przekazania do użytkowania nowo wybudowanego budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w miejscowości Górno2008.02.06
17.Nr XV/114/2008 w sprawie określenia zasad i odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych2008.02.06
18.Nr XV/115/2008 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2008.02.06
19.Nr XV/116/2008 w sprawie przyjęcia2008.02.06
20.Nr XVI/117/2008 w sprawie zmian w budżecie na rok 20082008.03.12
21.Nr XVI/118/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 20082008.03.12
22.Nr XVI/119/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Sokołów Młp., a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektroni2008.03.12
23.Nr XVI/120/2008 w sprawie przekazana gruntu w użyczenie2008.03.12
24.Nr XVI/121/2008 w sprawie nabycia nieruchomości2008.03.12
25.Nr XVI/122/2008 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Sokołów Małopolski do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"2008.03.12
26.Nr XVI/123/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad i odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych2008.03.12
27.Nr XVI/124/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy2008.03.12
28.Nr XVI/125/2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Wszystko co umiem nauczyłem się w przedszkolu" przez Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce2008.03.12
29.Nr XVI/126/2008 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2008.03.12
30.Nr XVI/127/2008 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2008.03.12
31.Nr XVI/128/2008 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2008.03.12
32.Nr XVII/129/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.2008.04.30
33.Nr XVII/130/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2007 rok2008.04.30
34.Nr XVII/131/2008 w sprawie zmian w budżecie na rok 20082008.04.30
35.Nr XVII/132/2008 w sprawie wprowadzenia zmian limitu wydatków na programy inwestycyjne2008.04.30
36.Nr XVII/133/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletnich programów inwestycyjnych2008.04.30
37.Nr XVII/134/2008 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2008.04.30
38.Nr XVII/135/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108711 Turza - Trzebuska w km 0+000-3+5102008.04.30
39.Nr XVII/136/2008 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na lata 2008-20152008.04.30
40.Nr XVII/137/2008 w sprawie zbycia nieruchomości2008.04.30
41.Nr XVII/138/2008 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA2008.04.30
42.Nr XVII/139/2008 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta2008.04.30
43.Nr XVII/140/2008 w sprawie zażalenia na działalność Burmistrza Gminy i Miasta2008.04.30
44.Nr XVII/141/2008 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2008.04.30
45.Nr XVII/142/2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: Więcej, szybciej, skuteczniej - czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych2008.04.30
46.Nr XVII/143/2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: Poznaję i rozumiem - czyli wykorzystanie zasobów językowych kultury anglosaskiej w rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem2008.04.30
47.Nr XVII/144/2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: Poznaj zobacz zbadaj2008.04.30
48.Nr XVII/145/2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: Świat staje się coraz mniejszy przez Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce2008.04.30
49.Nr XVII/146/2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: Sukces zależy od ciebie przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim2008.04.30
50.Nr XVII/147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu: O radosny uśmiech dziecka przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.2008.04.30

strona 1/3Następna