Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr IX/58/2007 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco2007.06.25
2.Nr IX/59/2007 w sprawie zmian w budżecie na rok 20072007.06.25
3.Nr IX/60/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadań inwestycyjnych2007.06.25
4.Nr IX/61/2007 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego WISŁOK2007.06.25
5.Nr IX/62/2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2006 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2007.06.25
6.Nr IX/63/2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2006 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2007.06.25
7.Nr IX/64/2007 w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników2007.06.25
8.Nr IX/65/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Osiedle mieszkaniowe w Sokołowie Młp. Piaski III2007.06.25
9.Nr IX/66/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w Sokołowie Młp.2007.06.25
10.Nr IX/67/2007 w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socja2007.06.25
11.Nr IX/68/2007 w sprawie opracowania projektu budowlano-wykonawczego2007.06.25
12.Nr IX/69/2007 w sprawie zasad dofinansowania utylizacji azbestu na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2007.06.25
13.Nr IX/70/2007 w sprawie zawarcia porozumienia2007.06.25
14.Nr V/18/2007 w sprawie zamiany gruntu2007.03.08
15.Nr V/19/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20072007.03.08
16.Nr V/20/2007 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok2007.02.23
17.Nr V/21/2007 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta2007.02.23
18.Nr V/22/2007 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2007.02.23
19.Nr V/23/2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego2007.02.23
20.Nr V/24/2007 w sprawie ustalenia czynności związanych z delegowaniem Przewodniczącego2007.02.23
21.Nr V/25/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/109/2003 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej2007.02.23
22.Nr V/26/2007 w sprawie wypowiedzenia udziałów w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące2007.02.23
23.Nr V/27/2007 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Trzebusce2007.02.23
24.Nr V/28/2007 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2007.02.23
25.Nr V/29/2007 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2007.02.23
26.Nr V/30/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Osiedle przy Smaku w Górnie2007.02.23
27.Nr V/31/2007 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Sokołów Młp. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20072007.02.23
28.Nr V/32/2007 w sprawie ustalenia regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli2007.02.23
29.Nr VI/33/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2007 dotyczącej ustalenia regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli2008.08.18
30.Nr VI/34/2007 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej2007.03.28
31.Nr VI/35/2007 w sprawie zawarcia porozumienia2007.03.28
32.Nr VI/36/2007 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2007.03.28
33.Nr VI/37/2007 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2007.03.28
34.Nr VI/38/2007 w sprawie zamiany gruntu2007.03.28
35.Nr VI/39/2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu na rzecz Gminy i Miasta Sokołów Młp.2007.03.28
36.Nr VI/40/2007 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Rady Miejskiej2007.03.28
37.Nr VI/41/2007 w sprawie nabycia nieruchomości2007.03.28
38.Nr VI/42/2007 w sprawie zmian w budżecie na rok 20072007.03.28
39.Nr VII/43/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.2007.04.25
40.Nr VII/44/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2006 rok.2007.04.25
41.Nr VII/45/2007 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco2007.04.25
42.Nr VII/46/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sokołów Młp. oraz Programu Ochrony Środowiska2007.04.25
43.Nr VII/47/2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości2007.04.25
44.Nr VII/48/2007 w sprawie przekazana gruntu w użyczenie2007.04.25
45.Nr VII/49/2007 w sprawie nabycia gruntu2007.04.25
46.Nr VII/50/2007 w sprawie nabycia nieruchomości2007.04.25
47.Nr VII/51/2007 w sprawie zamiany gruntu2007.04.25
48.Nr VII/52/2007 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2007.04.25
49.Nr VII/53/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokołów Młp.2007.04.25
50.Nr VIII/54/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco2007.05.28

strona 1/2Następna