Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej2006.11.27
2.Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej2006.11.27
3.Nr I/3/2006 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej2006.11.27
4.Nr II/4/2006 w sprawie powołania radnych w skład Komisji Rady Miejskiej2006.12.06
5.Nr III/10/2006 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2006.12.13
6.Nr III/11/2006 w sprawie zbycia nieruchomości2006.12.13
7.Nr III/12/2006 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2006.12.13
8.Nr III/5/2006 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2006.12.13
9.Nr III/6/2006 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych2006.12.13
10.Nr III/7/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 20062006.12.13
11.Nr III/8/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2006.12.13
12.Nr III/9/2006 w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków z terenu Gminy Sokołów Młp.2006.12.13
13.Nr IV/13/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu2006.12.28
14.Nr IV/14/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 20062006.12.28
15.Nr IV/15/2006 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2006.12.28
16.Nr IV/16/2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej2006.12.28
17.Nr IV/17/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta2006.12.28
18.Nr XXXI/318/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/310/20052006.01.28
19.Nr XXXI/319/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania2006.01.28
20.Nr XXXI/320/2006 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2006.01.28
21.Nr XXXI/321/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski2006.01.28
22.Nr XXXI/322/2006 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2006.01.28
23.Nr XXXI/323/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20062006.01.28
24.Nr XXXII/324/2006 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Sokołów Młp. z organizacjami pozarządowymi2006.02.28
25.Nr XXXII/325/2006 w sprawie przekazania lokalu w użyczenie2006.02.28
26.Nr XXXII/326/2006 w sprawie zawarcia porozumienia2006.02.28
27.Nr XXXII/327/2006 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rakszawa2006.02.28
28.Nr XXXII/328/2006 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet2006.02.28
29.Nr XXXII/329/2006 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych2006.02.28
30.Nr XXXII/330/2006 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wspólnej inwestycji z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie pod nazwą BUDOWA KOMISARIATU POLICJI w Sokołowie Małopolskim2006.02.28
31.Nr XXXII/331/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu2006.02.28
32.Nr XXXIII/332/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/323/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.2006.03.29
33.Nr XXXIII/333/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 20062006.03.29
34.Nr XXXIII/334/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp.2006.03.29
35.Nr XXXIII/335/2006 w sprawie przyjęcia wniosku o wartości punktu do tabeli punktowej rozpiętości zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp.2006.03.29
36.Nr XXXIII/336/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Zespołu Oświatowego oraz pracowników administracyjno obsług. samorząd. placówek ośw.2006.03.29
37.Nr XXXIII/337/2006 w sprawie przyjęcia wniosku o wartości punktu do tabeli punktowej rozpiętości zaszeregowania dla pracowników Zespołu Oświatowego oraz pracowników administracyjno obsług.2006.03.29
38.Nr XXXIII/338/2006 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2006.03.29
39.Nr XXXIII/339/2006 w sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy i Miasta Sokołów Młp.2006.03.29
40.Nr XXXIII/340/2006 w sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy i Miasta Sokołów Młp.2006.03.29
41.Nr XXXIII/341/2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez Spółdzielnie Mieszkaniową2006.03.29
42.Nr XXXIII/342/2006 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 2 w Nienadówce2006.03.29
43.Nr XXXIII/343/2006 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Sokołów Młp.2006.03.29
44.Nr XXXIII/344/2006 w sprawie zamiany gruntu2006.03.29
45.Nr XXXIII/345/2006 w sprawie zamiany gruntu2006.03.29
46.Nr XXXIII/346/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta2006.03.29
47.Nr XXXIV/347/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.2006.04.26
48.Nr XXXIV/348/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2005 rok.2006.04.26
49.Nr XXXIV/349/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2006 w gminie Sokołów Młp. terenu w miejscowości Wólka Niedźwiedzka2006.04.26
50.Nr XXXIV/350/2006 w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich2006.04.26

strona 1/2Następna