Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Ochrona Środowiska

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenia

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokołów Małopolski za 2015 rok2016.04.28
2.Nr VI/42/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych2015.04.29
3.Nr XVII/161/2004 w sprawie uchwalenia PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Sokołów Młp.2004.06.26
4.Nr XVII/162/2004 w sprawie uchwalenia GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI dla Gminy Sokołów Młp.2004.06.26
5.Nr XVII/170/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na 2016 rok2016.03.30
6.Nr XX/153/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp. na rok 20122012.04.18
7.Nr XX/198/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ...2016.06.23
8.Nr XX/202/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokołów Małopolski2016.06.23
9.Nr XXI/221/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/197/2016 w sprawie uchwalenia: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokołów Małopolski2016.07.22
10.Nr XXIX/271/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp na rok 20132013.03.26
11.Nr XXIX/272/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych2013.03.26
12.Nr XXV/217/2012 w sprawie uchwalenia: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2012.11.28
13.Nr XXV/232/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych2012.11.28
14.Nr XXV/234/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2012.11.28
15.Nr XXVI/241/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2012.12.19
16.Nr XXVIII/268/2013 w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miejscowości Wólka Niedźwiedzka2013.02.06
17.Nr XXX/295/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych2013.04.24
18.Nr XXXI/319/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania2006.01.28
19.Nr XXXI/321/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski2006.01.28
20.Nr XXXIX/392/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20142014.03.26
21.Nr XXXV/348/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków2013.10.30

strona 1/1