` BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJDrukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Publikacja otwartego konkursu ofert - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2018.08.07

Publikacja zapytania cenowego na zakup wiaty przystankowej: Data: 2018.08.06

Publikacja ogłoszenie przetargu - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2018.08.03

Publikacja ogłoszenia przetargu - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebuska, działki o nr ew. 467 i 1001: Data: 2018.08.01

Publikacja ogłoszenie przetargu - Przebudowa drogi gminnej Nr 108748R ulicy Pelca w km 0+000 – 0+425 w miejscowości Sokołów Małopolski: Data: 2018.08.01

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r.: Data: 2018.07.27

Treść obwieszczenia

Publikacja zapytań ofertowych na:: Data: 2018.07.26
  • Serwis pompy ciepła
  • Serwis centrali wentylacyjnej i ściennych jednostek wewnętrznych

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 lipca 2018 r.: Data: 2018.07.24

Treść obwieszczenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 19 lipca 2018 r.: Data: 2018.07.24

Treść obwieszczenia

Publikacja ogłoszenia na przetarg nieograniczony na zadanie pn: Zakup samochodu strażackiego średniego dla OSP Nienadówka: Data: 2018.07.24

Publikacja zapytania cenowego na dostawę środków czystości i herbaty: Data: 2018.07.23

Publikacja zapytania cenowego na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw: Data: 2018.07.13

Publikacja zapytania ofertowego - Budowa oświetlenia ulicy Pileckich w Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.07.12

Publikacja zapytania ofertowego - Budowa oświetlania ulicy Reymonta w Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.07.12

Publikacja ogłaszenia konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej: Data: 2018.07.10

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia działek: Data: 2018.07.06

Publikacja zapytania cenowego na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole Podstawowej nr 3 w Trzebosi: Data: 2018.07.04

Dodano ogłoszenie: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.: Data: 2018.06.28

Ogłoszenie przetargu Opracowanie dokumentacji projektowej zadania rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881: Data: 2018.06.25

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania - Dostawa materiałów do kanalizacji deszczowej na Osiedlu Słonecznym: Data: 2018.06.22

Obwieszczenie: Data: 2018.06.15

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Sokołów Małopolski "Osiedle Piaski"

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Małopolskim uchwały Nr XLII/460/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Sokołów Małopolski "Osiedle Piaski", uchwalonego uchwałą nr. XXVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 26 października 2005 r. z późniejszą zmianą.

II zmiana planu obejmuje teren w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr XLII/460/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim, obejmuje teren położony pomiędzy ul. Plebańską i ul. Poniatowskiego oznaczony na rysunku planu symbolami: MN,U7; ZP; Kx.

Zainteresowani mogą składać wnioski do II zmiany ww.  planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w  Sokołowie Małopolskim ul. Rynek 1,  w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu II zmiany  planu.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania ofertowego - Dostawa rur strukturalnych dwuściennych: Data: 2018.06.13

OBWIESZCZENIE: Data: 2018.06.07

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  "Północ V" w Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim Nr XXXI/335/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  „Północ V” w Sokołowie Małopolskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca do 10 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Małopolskim ul. Rynek 1 w godz. od 8.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca  2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim Rynek 1 o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2018  r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
mgr Andrzej Ożóg

Ogłoszenie przetargu Opracowanie dokumentacji projektowej zadania rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881: Data: 2018.06.04

Zapytanie cenowe: Roboty zabezpieczające Kopiec Niepodległości przed osuwaniem się ziemi z doprowadzeniem do stanu pierwotnego, policznikowy przyłącz elektryczny do zasilania oświetlenia: Data: 2018.06.01

Poprzedniastrona 3/41Następna