Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr XXII/228/2005 w sprawie zbycia środków trwałych po byłym gospodarstwie rolnym w Trzebosi2005.02.05
2.Nr XXII/229/2005 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego WISŁOK2005.02.05
3.Nr XXII/230/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursowego na stanowisko dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz zatwierdzenia treści ogłoszenia o konkur2005.02.05
4.Nr XXII/231/2005 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu2005.02.05
5.Nr XXII/233/2005 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2005.02.05
6.Nr XXII/234/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20052005.02.05
7.Nr XXIII/235/2005 w sprawie ustalenia regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli2005.03.16
8.Nr XXIII/236/2005 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokołowie Młp.2005.03.16
9.Nr XXIII/237/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym2005.03.16
10.Nr XXIII/238/2005 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2005.03.16
11.Nr XXIII/239/2005 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2005.03.16
12.Nr XXIII/240/2005 w sprawie zawarcia porozumienia2005.03.16
13.Nr XXIII/242/2005 w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 20052005.03.16
14.Nr XXIII/243/2005 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokołów Młp.2005.03.16
15.Nr XXIII/244/2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Górno2005.03.16
16.Nr XXIII/245/2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Wólka Niedźwiedzka2005.03.16
17.Nr XXIII/247/2005 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych2005.03.16
18.Nr XXIII/248/2005 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ust. - Ordynacja podatkowa2005.03.16
19.Nr XXIII/249/2005 w sprawie zmian w budżecie 20052005.03.16
20.Nr XXIV/250/2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Wólka Sokołowska2005.04.27
21.Nr XXIV/251/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/235/20052005.04.27
22.Nr XXIV/252/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.2005.04.27
23.Nr XXIV/253/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2004 rok.2005.04.27
24.Nr XXIV/254/2005 w sprawie zmian w budżecie 20052005.04.27
25.Nr XXIV/255/2005 w sprawie wskazania banku prowadzącego rachunek Gminy2005.04.27
26.Nr XXIV/256/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2005.04.27
27.Nr XXIV/257/2005 w sprawie przyjęcia wniosku o wartości punktu do tabeli punktowej rozpiętości zaszeregowania dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.2005.04.27
28.Nr XXIV/258/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp.2005.04.27
29.Nr XXIV/259/2005 w sprawie przyjęcia wniosku o wartości punktu do tabeli punktowej rozpiętości zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp.2005.04.27
30.Nr XXIV/260/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Zespołu Oświatowego oraz pracowników administracyjno obsług. samorz. placówek ośw.2005.04.27
31.Nr XXIV/261/2005 w sprawie przyjęcia wniosku o wartości punktu do tabeli punktowej rozpiętości zaszeregowania dla pracowników Zespołu Oświatowego oraz pracowników adminis. obsł. samorz. placówek ośw.2005.04.27
32.Nr XXIV/262/2005 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp.2005.04.27
33.Nr XXIV/264/2005 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2005.04.27
34.Nr XXIV/265/2005 w sprawie nabycia gruntu2005.04.27
35.Nr XXIV/266/2005 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2005.04.27
36.Nr XXIV/267/2005 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2005.04.27
37.Nr XXIV/268/2005 w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu aglomeracji Sokołów Małopolski sporządzonego przez Gminę Sokołów Małopolski2005.04.27
38.Nr XXIV/269/2005 w sprawie zawarcia porozumienia2005.04.27
39.Nr XXIV/270/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2005.04.27
40.Nr XXIV/271/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2005.04.27
41.Nr XXIV/272/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2005.04.27
42.Nr XXIX/306/2005 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2005.11.30
43.Nr XXIX/307/2005 w sprawie zmian w budżecie 20052005.11.30
44.Nr XXIX/308/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2005.11.30
45.Nr XXIX/309/2005 w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków z terenu Gminy Sokołów Młp.2005.11.30
46.Nr XXIX/310/2005 w sprawie ustalenia regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli2005.11.30
47.Nr XXIX/311/2005 w sprawie nabycia gruntu2005.11.30
48.Nr XXIX/312/2005 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu2005.11.30
49.Nr XXV/273/2005 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu2005.05.31
50.Nr XXV/274/2005 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 20042005.05.31

strona 1/2Następna