Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr XIII/129/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2004.02.14
2.Nr XIII/130/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2004.02.14
3.Nr XIII/131/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2004.02.14
4.Nr XIII/132/2004 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Trzeboś2004.02.14
5.Nr XIII/133/2004 w sprawie ustalenia czynności związanych z delegowaniem Przewodniczącego2004.02.14
6.Nr XIII/134/2004 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, na podstawie których oblicza się wysokość dodatków mieszkaniowych2004.02.14
7.Nr XIII/135/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg2004.02.14
8.Nr XIII/136/2004 w sprawie zaliczenia niektórych dróg z terenu Gminy do kategorii dróg gminnych2004.02.14
9.Nr XIII/137/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2004.02.14
10.Nr XIII/138/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20042004.02.14
11.Nr XIV/139/2004 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Sokołowie Młp.2004.03.20
12.Nr XIV/140/2004 w sprawie powołania komisji2004.03.20
13.Nr XIV/141/2004 w sprawie zmian w budżecie na rok 2004 r.2004.03.20
14.Nr XIV/142/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego2004.03.20
15.Nr XIX/204/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VIII/8/2004 w gminie Sokołów Młp.2004.10.17
16.Nr XIX/205/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VIII/9/2004 w gminie Sokołów Młp.2004.10.27
17.Nr XIX/206/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VIII/10/2004 w gminie Sokołów Młp.2004.10.27
18.Nr XIX/207/2004 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2004.10.27
19.Nr XIX/208/2004 w sprawie zakupu środka transportowego koparko-ładowarki2004.10.27
20.Nr XIX/209/2004 w sprawie przekazania wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Górnie Rękaw i Górnie Meszne2004.10.27
21.Nr XIX/210/2004 w sprawie przekazania wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Wólce Niedźwiedzkiej2004.10.27
22.Nr XIX/211/2004 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocowego w Sokołowie Młp., przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj., przewlekle psychi2004.10.27
23.Nr XIX/212/2004 w sprawie zmian w budżecie2004.10.27
24.Nr XV/143/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.2004.04.28
25.Nr XV/144/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2003 rok2004.04.28
26.Nr XV/145/2004 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości2004.04.28
27.Nr XV/146/2004 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2004.04.28
28.Nr XV/147/2004 w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie na prowadzenie spraw z zakresu właściwości powiatu, dotyczących wydawania zaświadczeń potwierdzających powierzchnię2004.04.28
29.Nr XV/148/2004 w sprawie sprzedaży samochodu strażackiego2004.04.28
30.Nr XV/149/2004 w sprawie zawarcia porozumienia2004.04.28
31.Nr XVI/150/2004 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości2004.05.29
32.Nr XVI/151/2004 w sprawie zmian w budżecie 20042004.05.29
33.Nr XVI/152/2004 w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej2004.05.29
34.Nr XVI/153/2004 sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Wólce Niedźwiedzkiej do Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej2004.05.29
35.Nr XVI/154/2004 w sprawie określenia sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie i Mieście Sokołów Młp.2004.05.29
36.Nr XVI/155/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2003 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2004.05.29
37.Nr XVI/156/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2003 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2004.05.29
38.Nr XVI/157/2004 w sprawie przekazania gruntu w użyczenie2004.05.29
39.Nr XVII/158/2004 w sprawie powołania komisji2004.06.26
40.Nr XVII/159/2004 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa2004.06.26
41.Nr XVII/160/2004 w sprawie przekazania gruntu w użyczenie2004.06.26
42.Nr XVII/161/2004 w sprawie uchwalenia PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Sokołów Młp.2004.06.26
43.Nr XVII/162/2004 w sprawie uchwalenia GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI dla Gminy Sokołów Młp.2004.06.26
44.Nr XVII/163/2004 w sprawie uchwalenia STRATEGII ROZWOJU Gminy i Miasta Sokołów Młp.2004.06.26
45.Nr XVII/164/2004 w sprawie uchwalenia PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Gminy i Miasta w Sokołów Młp.2004.06.26
46.Nr XVII/165/2004 w sprawie nabycia gruntu2004.06.26
47.Nr XVII/166/2004 w sprawie budowy ścieżki rowerowej i miejsc postojowych wokół zbiornika wodnego NIEDŹWIADEK w miejscowości Wólce Niedźwiedzkiej i Górnie2004.06.26
48.Nr XVII/167/2004 w sprawie zbycia środków trwałych po byłym gospodarstwie rolnym w Trzebosi2004.06.26
49.Nr XVII/168/2004 w sprawie zmiany numeracji przy ulicy Leśnej w Trzebosi2004.06.26
50.Nr XVII/169/2004 w sprawie zmiany numeracji przy ulicy Górnej w Trzebosi2004.06.26

strona 1/2Następna