Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2018 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej2018.11.19
2.Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej2018.11.19
3.Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej2018.11.19
4.Uchwała Nr I/4/2018 zmian w planie budżetu na rok 20182018.11.19
5.Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie przyjęcia2018.12.06
6.Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20182018.12.06
7.Uchwała Nr II/12/2018 apel w sprawie obrony rodziny2018.12.06
8.Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania radnych w skład Komisji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim2018.12.06
9.Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2018.12.06
10.Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2018.12.06
11.Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości2018.12.06
12.Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/418/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.2018.12.06
13.Uchwała Nr XL/430/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2018.03.28
14.Uchwała Nr XL/431/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sokołów Małopolski na lata 2018-20202018.03.28
15.Uchwała Nr XL/432/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej2018.03.28
16.Uchwała Nr XL/433/2018 w sprawie zamiany gruntu2018.03.28
17.Uchwała Nr XL/434/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży2018.03.28
18.Uchwała Nr XL/435/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej2018.03.28
19.Uchwała Nr XL/436/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2018.03.28
20.Uchwała Nr XL/437/2018 w sprawie nabycia nieruchomości2018.03.28
21.Uchwała Nr XL/438/2018 w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym2018.03.28
22.Uchwała Nr XL/439/2018 w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2018.03.28
23.Uchwała Nr XL/440/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół2018.03.28
24.Uchwała Nr XL/441/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/421/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.2018.03.28
25.Uchwała Nr XL/442/2018 w sprawie - wspólnego udzielenia z Gminą Czarna pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu2018.03.28
26.Uchwała Nr XL/443/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na rok budżetowy 20192018.03.28
27.Uchwała Nr XL/444/2018 w sprawie zmiany Uchwały XXXVIII/396/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej2018.03.28
28.Uchwała Nr XL/445/2018 w sprawie : zmian w planie budżetu na rok 20182018.03.28
29.Uchwała Nr XLI/446/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej2018.04.25
30.Uchwała Nr XLI/447/2018 w sprawie nabycia nieruchomości2018.04.25
31.Uchwała Nr XLI/448/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2018.04.25
32.Uchwała Nr XLI/449/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z opłat2018.04.25
33.Uchwała Nr XLI/450/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/440/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 marca 20182018.04.25
34.Uchwała Nr XLI/451/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kwiatowe” w Sokołowie Małopolskim2018.04.25
35.Uchwała Nr XLI/452/2018 w sprawie nabycia nieruchomości2018.04.25
36.Uchwała Nr XLI/453/2018 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości2018.04.25
37.Uchwała Nr XLII/454/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.2018.05.30
38.Uchwała Nr XLII/455/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za 2017 rok.2018.05.30
39.Uchwała Nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego2018.05.30
40.Uchwała Nr XLII/457/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2018.05.30
41.Uchwała Nr XLII/458/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2018.05.30
42.Uchwała Nr XLII/459/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków2018.05.30
43.Uchwała Nr XLII/460/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018.05.30
44.Uchwała Nr XLII/461/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie : zmian w planie budżetu na rok 20182018.05.30
45.Uchwała Nr XLIII/462/2018 w sprawie nabycia nieruchomości2018.06.27
46.Uchwała Nr XLIII/463/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2018.06.27
47.Uchwała Nr XLIII/464/2018 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Małopolski”2018.06.27
48.Uchwała Nr XLIII/465/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych2018.06.27
49.Uchwała Nr XLIII/466/2018 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sokołów Małopolski2018.06.27
50.Uchwała Nr XLIII/467/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych2018.06.27

strona 1/3Następna