Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2017 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Uchwała Nr XXVII/285/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2017.02.17
2.Uchwała Nr XXIX/299/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na 2017 rok2017.03.29
3.Uchwała Nr XXIX/301/2017 w sprawie nabycia nieruchomości2017.03.29
4.Uchwała Nr XXIX/302/2017 w sprawie nabycia nieruchomości2017.03.29
5.Uchwała Nr XXIX/303/2017 w sprawie zamiany gruntu2017.03.29
6.Uchwała Nr XXIX/304/2017 w sprawie zamiany gruntu2017.03.29
7.Uchwała Nr XXIX/305/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/275/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku2017.03.29
8.Uchwała Nr XXIX/306/2017 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 20172017.03.29
9.Uchwała Nr XXIX/307/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe2017.03.29
10.Uchwała Nr XXIX/308/2017 w sprawie wyrażenia zgody na realizację „Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”2017.03.29
11.Uchwała Nr XXIX/309/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/271/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2017-20222017.03.29
12.Uchwała Nr XXIX/310/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Gminy Sokołów Młp. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski"2017.03.29
13.Uchwała Nr XXIX/311/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turza2017.03.29
14.Uchwała Nr XXIX/312/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Markowizna2017.03.29
15.Uchwała Nr XXIX/313/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sokołów Małopolski2017.03.29
16.Uchwała Nr XXIX/314/2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży2017.03.29
17.Uchwała Nr XXVI/361/2017 w sprawie wyrażenia zgody na najem2017.10.25
18.Uchwała Nr XXVI/362/2017 w sprawie nabycia nieruchomości2017.10.25
19.Uchwała Nr XXVI/363/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2017.10.25
20.Uchwała Nr XXVI/364/2017 w sprawie stawek podatku od nieruchomości2017.10.25
21.Uchwała Nr XXVI/365/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu gminy Sokołów Małopolski2017.10.25
22.Uchwała Nr XXVI/366/2017 w sprawie ustanowienia służebności2017.10.25
23.Uchwała Nr XXVI/367/2017 w sprawie zamiany gruntu2017.10.25
24.Uchwała Nr XXVI/368/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Zachód I" w Sokołowie Małopolskim2017.10.25
25.Uchwała Nr XXVII/280/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok2017.02.17
26.Uchwała Nr XXVII/281/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe2017.02.17
27.Uchwała Nr XXVII/282/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę S2017.02.17
28.Uchwała Nr XXVII/283/2017 w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim2017.02.17
29.Uchwała Nr XXVII/284/2017 w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sokołów Małopolski2017.02.17
30.Uchwała Nr XXVII/286/2017 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej2017.02.17
31.Uchwała Nr XXVII/287/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2017.02.17
32.Uchwała Nr XXVII/288/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2017.02.17
33.Uchwała Nr XXVII/289/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy2017.02.17
34.Uchwała Nr XXVII/290/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2017.02.17
35.Uchwała Nr XXVII/291/2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży2017.02.17
36.Uchwała Nr XXVII/292/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie przez Gminę Sokołów Małopolski zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Młp."2017.02.17
37.Uchwała Nr XXVII/293/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/223/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 22 lipca 2016 r.2017.02.17
38.Uchwała Nr XXVII/293/2017 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody2017.03.29
39.Uchwała Nr XXVII/294/2017 w sprawie określenia do jakich innych drzew i krzewów nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.2017.02.17
40.Uchwała Nr XXVII/295/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy najmu2017.02.17
41.Uchwała Nr XXVII/296/2017w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"2017.02.17
42.Uchwała Nr XXVII/297/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sokołów Małopolski do realizacji projektu partnerskiego2017.02.17
43.Uchwała Nr XXVII/370/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Sokołów Małopolski2017.11.29
44.Uchwała Nr XXVII/371/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w roku 20182017.11.29
45.Uchwała Nr XXVII/372/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w roku 20182017.11.29
46.Uchwała Nr XXVII/373/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi2017.11.29
47.Uchwała Nr XXVII/374/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/392/2002 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej2017.11.29
48.Uchwała Nr XXVII/375/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej2017.11.29
49.Uchwała Nr XXVII/376/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi2017.11.29
50.Uchwała Nr XXVII/377/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Turzy2017.11.29

strona 1/3Następna