Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2015 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr IV/23/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok2015.02.25
2.Nr IV/24/2015 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2015.02.25
3.Nr IV/25/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.02.25
4.Nr IV/26/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Nienadówce2015.02.25
5.Nr IV/27/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.02.25
6.Nr IV/28/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntu2015.02.25
7.Nr IV/29/2015 w sprawie ustanowienia służebności2015.02.25
8.Nr IV/30/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.02.25
9.Nr IV/31/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.02.25
10.Nr IV/32/2015 W sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej2015.02.25
11.Nr IV/33/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.02.25
12.Nr IV/34/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2015-20202015.02.25
13.Nr IX/78/2015 w sprawie nabycia nieruchomości2015.07.24
14.Nr IX/79/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.07.24
15.Nr IX/80/2015 w sprawie nabycia nieruchomości2015.07.24
16.Nr V/35/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na wydatki przekraczające rok budżetowy, w celu finansowania czynności serwisowych związanych z użytkowaniem pompy ciepła w budynku ..2015.03.25
17.Nr V/36/2015 w sprawie wrażenia zgody na najem budynku2015.03.25
18.Nr V/37/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 20152015.03.25
19.Nr V/38/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.03.25
20.Nr V/39/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntu2015.03.25
21.Nr V/40/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.03.25
22.Nr V/41/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.03.25
23.Nr VI/42/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych2015.04.29
24.Nr VI/43/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2014 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim2015.04.29
25.Nr VI/44/2015 w sprawie zbycia nieruchomości2015.04.29
26.Nr VI/45/2015 w sprawie wrażenia zgody na dzierżawę2015.04.29
27.Nr VI/46/2015 w sprawie nabycia gruntu2015.04.29
28.Nr VI/47/2015 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych z terenu Gminy Sokołów Młp. do kategorii dróg gminnych2015.04.29
29.Nr VI/48/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/247/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie wystąpienia przez Gminę Sokołów Młp.2015.04.29
30.Nr VI/49/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.04.29
31.Nr VI/50/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.04.29
32.Nr VI/51/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.04.29
33.Nr VI/52/2015 w sprawie ustanowienia służebności2015.04.29
34.Nr VI/53/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.04.29
35.Nr VI/54/2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie wymienionych .2015.04.29
36.Nr VI/55/2015 w sprawie wrażenia zgody na dzierżawę2015.04.29
37.Nr VI/56/2015 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2015.04.29
38.Nr VI/57/2015 w sprawie nabycia gruntu2015.04.29
39.Nr VI/58/2015 w sprawie zamiany gruntu2015.04.29
40.Nr VI/59/2015 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20152015.04.29
41.Nr VII/60/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 20142015.05.29
42.Nr VII/61/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2014 rok2015.05.29
43.Nr VII/62/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników2015.05.29
44.Nr VII/63/2015 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta2015.05.29
45.Nr VII/64/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2015.05.29
46.Nr VII/65/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Małopolski2015.05.29
47.Nr VII/66/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla: Słoneczne II w Sokołowie Małopolskim2015.05.29
48.Nr VII/67/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla: Piaski III w Sokołowie Małopolskim2015.05.29
49.Nr VII/68/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę2015.05.29
50.Nr VII/69/2015 w sprawie nabycia gruntu2015.05.29

strona 1/3Następna