Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2014 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej2014.11.28
2.Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej2014.11.28
3.Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej2014.11.28
4.Nr I/4/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie przez Gminę Sokołów Małopolski zadania inwestycyjnego pn.: Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w m. Górno-rejon sanatorium2014.11.28
5.Nr II/10/2014 w sprawie nabycia nieruchomości2014.12.10
6.Nr II/11/2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 20142014.12.10
7.Nr II/12/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy2014.12.10
8.Nr II/5/2014 w sprawie powołania radnych w skład Komisji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.2014.12.10
9.Nr II/6/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej2014.12.10
10.Nr II/7/2015 w sprawie uchwalania statutów sołectw2014.12.10
11.Nr II/8/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta2014.12.10
12.Nr II/9/2014 w sprawie nabycia nieruchomości2014.12.10
13.Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2015-20202014.12.30
14.Nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Małopolski na rok 20152014.12.30
15.Nr III/15/2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 20142014.12.30
16.Nr III/16/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sokołów Małopolski2014.12.30
17.Nr III/17/2014 w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sokołów Młp.2014.12.30
18.Nr III/18/2014 w sprawie zamiany gruntu2014.12.30
19.Nr III/19/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Małopolski2014.12.30
20.Nr III/20/2014 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2014.12.30
21.Nr III/21/2014 w sprawie zamiany gruntu2014.12.30
22.Nr III/22/2014 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2014.12.30
23.Nr XL/411/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2014.04.16
24.Nr XL/412/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Młp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2014.04.16
25.Nr XLI/413/2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2014.04.30
26.Nr XLI/414/2014 w sprawie nabycia nieruchomości2014.04.30
27.Nr XLI/415/2014 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2014.04.30
28.Nr XLI/416/2014 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2014.04.30
29.Nr XLI/417/2014 w sprawie nabycia nieruchomości2014.04.30
30.Nr XLI/418/2014 w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości2014.04.30
31.Nr XLI/419/2014 w sprawie przekazania gruntu w użyczenie2014.04.30
32.Nr XLI/420/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania2014.04.30
33.Nr XLII/421/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzebuska Kąty2014.05.21
34.Nr XLIII/422/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 20132014.05.30
35.Nr XLIII/423/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2013 rok2014.05.30
36.Nr XLIII/424/2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2013 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2014.05.30
37.Nr XLIII/425/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2013 Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2014.05.30
38.Nr XLIII/426/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie przez Gminę Sokołów Małopolski projektu pn.: Dokumentacja techniczna, projektowa i studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków2014.05.30
39.Nr XLIII/427/2014 w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Północ II w Sokołowie Małopolskim2014.05.30
40.Nr XLIII/428/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy2014.05.30
41.Nr XLIII/429/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania2014.05.30
42.Nr XLIII/430/2014 w sprawie zmiany uchwały2014.05.30
43.Nr XLIII/431/2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 20142014.05.30
44.Nr XLIV/432/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Młp. na okręgi wyborcze, ustalenia ...2014.06.25
45.Nr XLIV/433/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/239/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Młp. na stałe obwody głosowania, ...2014.06.25
46.Nr XLIV/434/2014 w sprawie zawarcia z Powiatem Rzeszowskim porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski Gminie Sokołów Małopolski prowadzenia zadań publicznych2014.06.25
47.Nr XLIV/435/2014 w sprawie zmiany nazwy Publiczne Gimnazjum w Trzebusce, Trzebuska 1962014.06.25
48.Nr XLIV/436/2014 w sprawie zmiany nazwy Publiczne Gimnazjum w Nienadówce, Nienadówka 7882014.06.25
49.Nr XLIV/437/2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 20142014.06.25
50.Nr XLIV/438/2014 w sprawie: zaciągnięcia w 2014 roku długoterminowego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych spłat rat pożyczek i kredytów Gminy Sokołów Młp.2014.06.25

strona 1/3Następna