Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Rejestry i wykazy - Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury dla którego organizatorem jest Gmina, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r . w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r. poz. 189 ).

 

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r. poz.189 ).

 

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada i prowadzi się oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64 poz. 565 z poźn. zm.)
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 6. Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru w tym publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze
 11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą, lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

PROWADZONY PRZEZ GMINĘ SOKOŁÓW MŁP.

Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r. poz.189 )

REJESTR INSTYTUCJI KULTYRY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ SOKOŁÓW MŁP.

 

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru

 

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1/2000

23.10.2000

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

 

------------------

36-050 Sokołów Młp.

ul. Lubelska 5

Gmina

Sokołów

Małopolski

 

--------------

Uchwała Nr XII/196/2000 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 12 lipca 2000 r.

Uchwała Nr XXIII/218/2000 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 20 września 2000 r. *

 

23.07.2001

 

 

------------------------

 

 

------------------

 

 

------------------

 

 

---------------------

 

 

--------------

Uchwała Nr XXXII/309/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 27 czerwca 2001 r.

 

 

Uchwała Nr XXXII/311/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 27 czerwca 2001 r.

 

2/2001

23.07.2001

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Młp.

 

 

 

-------------------

36-050 Sokołów Młp.

ul. Rynek 49

Gmina Sokołów Małopolski

 

 

 

--------------

Uchwała Nr VII/45/90 Rady Gminy i Miasta z dnia 27 grudnia 1990 r.

Uchwała Nr VII/45/90 Rady Gminy i Miasta z dnia 27 grudnia 1990 r.

 

 

 

27.10.2004

 

 

-----------------------

 

 

 

 

 

------------------

 

 

-------------------

 

 

--------------------

 

 

--------------

 

 

---------------------

Uchwała Nr XVIII/179/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28 września 2004 r

 

 

 

 


Tytuł: Rejestr instytucji kultury
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data publikacji: 2013.11.26