Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr XXIX/271/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp na rok 20132013.03.26
2.Nr XXIX/272/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych2013.03.26
3.Nr XXIX/273/2013 w sprawie nabycia nieruchomości2013.03.26
4.Nr XXIX/274/2013 w sprawie przeznaczenia lokalu do dzierżawy2013.03.26
5.Nr XXIX/275/2013 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2013.03.26
6.Nr XXIX/276/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.03.26
7.Nr XXIX/277/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.03.26
8.Nr XXIX/278/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.03.26
9.Nr XXIX/279/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla NA GÓRCE w Sokołowie Małopolskim2013.03.26
10.Nr XXIX/280/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2013.03.26
11.Nr XXIX/281/2013 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości2013.03.26
12.Nr XXIX/282/2013 w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.2013.03.26
13.Nr XXIX/283/2013 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych z terenu Gminy Sokołów Młp. do kategorii dróg gminnych2013.03.26
14.Nr XXIX/284/2013 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych z terenu Miasta Sokołów Młp. do kategorii dróg gminnych2013.03.26
15.Nr XXIX/285/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki2013.03.26
16.Nr XXIX/286/2013 w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-20162013.03.26
17.Nr XXIX/287/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej2013.03.26
18.Nr XXIX/288/2013 w sprawie zmian w budżecie na rok 20132013.03.26
19.Nr XXIX/289/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/243/2012 z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2013-20192013.03.26
20.Nr XXVIII/256/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok2013.02.06
21.Nr XXVIII/257/2013 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miejscowości Górno2013.02.06
22.Nr XXVIII/258/2013 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Sokołów Małopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen z ...2013.02.06
23.Nr XXVIII/259/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/254/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania2013.02.06
24.Nr XXVIII/260/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Sokołów Młp., udostępnianych dla operatorów ...2013.02.06
25.Nr XXVIII/261/2013 w sprawie nabycia gruntu2013.02.06
26.Nr XXVIII/262/2013 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2013.02.06
27.Nr XXVIII/263/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.02.06
28.Nr XXVIII/264/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.02.06
29.Nr XXVIII/265/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.02.06
30.Nr XXVIII/266/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.02.06
31.Nr XXVIII/267/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.02.06
32.Nr XXVIII/268/2013 w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miejscowości Wólka Niedźwiedzka2013.02.06
33.Nr XXVIII/269/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-uslugowego w Sokołowie Młp.2013.02.06
34.Nr XXVIII/270/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego2013.02.06
35.Nr XXX/290/2013 w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntu2013.04.24
36.Nr XXX/291/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Trzebusce2013.04.24
37.Nr XXX/292/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.04.24
38.Nr XXX/293/2013 w sprawie zmiany nazwy Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nienadówce, Nienadówka 6862013.04.24
39.Nr XXX/294/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Małopolski2013.04.24
40.Nr XXX/295/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych2013.04.24
41.Nr XXXI/296/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 20122013.05.29
42.Nr XXXI/297/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2012 rok2013.05.29
43.Nr XXXI/298/2013 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2012 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.2013.05.29
44.Nr XXXI/299/2013 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości2013.05.29
45.Nr XXXI/300/2013 w sprawie zamiany gruntu2013.05.29
46.Nr XXXI/301/2013 w sprawie nadania nazw ulic2013.05.29
47.Nr XXXI/302/2013 w sprawie nadania nazw ulic2013.05.29
48.Nr XXXI/303/2013 w sprawie nadania nazw ulic2013.05.29
49.Nr XXXI/304/2013 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2013.05.29
50.Nr XXXI/305/2013 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2013.05.29

strona 1/3Następna