Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Protokoły z sesji

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Nr XIX/151/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki2012.03.28
2.Nr XIX/152/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Rakszawa dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na przejęcie przez Gminę i Miasto Sokołów Małopolski2012.03.28
3.Nr XVII/137/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok2012.02.08
4.Nr XVII/138/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.02.08
5.Nr XVII/139/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.02.08
6.Nr XVII/140/2012 w sprawie zamiany gruntu2012.02.08
7.Nr XVII/141/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości2012.02.08
8.Nr XVII/142/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej2012.02.08
9.Nr XVII/143/2012 w sprawie zamiany gruntu2012.02.08
10.Nr XVIII/144/2012 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości2012.03.14
11.Nr XVIII/145/2012 w sprawie obniżenia tygn. obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu2012.03.14
12.Nr XVIII/146/2012 w sprawie zmiany uchwały dot. przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.03.14
13.Nr XVIII/147/2012 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miejscowości Górno2012.03.14
14.Nr XVIII/148/2012 w sprawie włączenia Gminy Sokołów Młp. do Regionu Północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego2012.03.14
15.Nr XVIII/149/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania2012.03.14
16.Nr XVIII/150/2012 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20122012.03.04
17.Nr XX/153/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp. na rok 20122012.04.18
18.Nr XX/154/2012 w sprawie wystąpienia z apelem o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym2012.04.18
19.Nr XX/156/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Sokołów Młp. na lata 2012-20142012.04.18
20.Nr XX/157/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.04.18
21.Nr XXI/159/2012 w sprawie wystąpienia ze sprzeciwem likwidacji Komisariatu Policji w Sokołowie Młp. obsługującego gminy Sokołów Młp. i Kamień2012.05.30
22.Nr XXI/160/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 20112012.05.30
23.Nr XXI/162/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej2012.05.30
24.Nr XXI/163/2012 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20122012.05.30
25.Nr XXI/170/2012 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2012.05.30
26.Nr XXI/171/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Pod Lipą” w Sokołowie Małopolskim2012.05.30
27.Nr XXI/172/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Małopolski2012.05.30
28.Nr XXII/173/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.06.27
29.Nr XXII/174/2012 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miejscowości Górno2012.06.27
30.Nr XXII/175/2012 w sprawie nabycia gruntu2012.06.27
31.Nr XXII/176/2012 w sprawie zamiany gruntu2012.06.27
32.Nr XXII/177/2012 w sprawie zamiany gruntu2012.06.27
33.Nr XXII/178/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.06.27
34.Nr XXII/179/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.06.27
35.Nr XXII/180/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.06.27
36.Nr XXII/181/2012 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 20122012.06.27
37.Nr XXII/182/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2011 z dnia 28 grudnia 2011 dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2012 - 20182012.06.27
38.Nr XXIII/183/2012 w sprawie uchwalenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Młp.2012.09.26
39.Nr XXIII/184/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Garncarskiej i Kochanowskiego2012.09.26
40.Nr XXIII/185/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Sokołów Młp., udostępnianych dla operatorów i przewoźników warunków i zasad korzystania z tych przystanków i stawki2012.09.26
41.Nr XXIII/186/2012 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sokołów Młp.2012.09.26
42.Nr XXIII/187/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.09.26
43.Nr XXIII/188/2012 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej2012.09.26
44.Nr XXIII/189/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.09.26
45.Nr XXIII/190/2012 w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Młp. na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym2012.09.26
46.Nr XXIII/191/2012 w sprawie zawarcia z Powiatem Rzeszowskim porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania publicznego2012.09.26
47.Nr XXIII/192/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.09.26
48.Nr XXIII/193/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.09.26
49.Nr XXIII/194/2012 w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży2012.09.26
50.Nr XXIII/195/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebuska i osiedla przy ul. Rzeszowskiej w Sokołowie Młp2012.09.26

strona 1/3Następna