Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Małopolski w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.: Data: 2018.09.03

Publikacja zapytania cenowego - dostawa piasku kopanego do makroniwelacji terenu: Data: 2018.08.29

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze: Data: 2018.08.23

Treść ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.: Data: 2018.08.23

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numerach, granicach i liczbie radnych

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 20 sierpnia 2018 r.: Data: 2018.08.22

Lista wyznaczonych tablic ogłoszeń w mieście i w sołectwach Gminy Sokołów Małopolski na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Dodano Komunikat I i II Komisarza Wyborczego: Data: 2018.08.20

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Publikacja zapytanie ofertowego - Usuwanie materiałów zawierających azbest z Gminy Sokołów Małopolski w 2018 r.: Data: 2018.08.20

Obwieszczenie: Data: 2018.08.17

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kwiatowe” w Sokołowie Małopolskim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Małopolskim uchwały Nr XLI/451/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kwiatowe” w Sokołowie Małopolskim.

Do projektu planu będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Plan będzie obejmował teren działek położonych w północno-zachodniej części miasta za istniejącym osiedlem „Północ II”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Rynek 1, w terminie do dnia 12 września 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Andrzej Ożóg

Obwieszczenie: Data: 2018.08.17

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  "Słoneczne III" w Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr XXXVIII/402/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  „Słoneczne III” w Sokołowie Młp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 sierpnia do 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 w godz. od 800 do 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 września  2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1 o godz. 1300.
    
Zgodnie z art. 18 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2018  r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
mgr Andrzej Ożóg

Obwieszczenie: Data: 2018.08.13

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sokołów Małopolski "Osiedle Piaski"

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r poz. 1073.z późn. zm.)   oraz uchwały Nr XLII/460/2018  Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 r. r zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu odarowania przestrzennego Sokołów Małopolski „Osiedle Piaski” w dniach od 22 sierpnia  do 11 września 2018 r. w siedzibie  Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim Rynek 1, w godzinach od 800 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie II zmiany  planu odbędzie się w dniu  03 września  2018 r. o godz. 1200 w siedzibie  Urzędu  Gminy i Miasta  w Sokołowie Małopolskim  Rynek 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie II zmiany  planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2018 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Andrzej Ożóg

OBWIESZCZENIE: Data: 2018.08.08

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Zachód I" w Sokołowie Małopolskim

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr XXXVI/368/2017 z dnia 25 października 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  „Zachód I” w Sokołowie Młp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 sierpnia do 10 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 w godz. od 800 do 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 sierpnia  2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1 o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2018  r.
 

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Andrzej Ożóg

Publikacja otwartego konkursu ofert - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2018.08.07

Publikacja zapytania cenowego na zakup wiaty przystankowej: Data: 2018.08.06

Publikacja ogłoszenie przetargu - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2018.08.03

Publikacja ogłoszenia przetargu - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebuska, działki o nr ew. 467 i 1001: Data: 2018.08.01

Publikacja ogłoszenie przetargu - Przebudowa drogi gminnej Nr 108748R ulicy Pelca w km 0+000 – 0+425 w miejscowości Sokołów Małopolski: Data: 2018.08.01

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r.: Data: 2018.07.27

Treść obwieszczenia

Publikacja zapytań ofertowych na:: Data: 2018.07.26

  • Serwis pompy ciepła
  • Serwis centrali wentylacyjnej i ściennych jednostek wewnętrznych

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 lipca 2018 r.: Data: 2018.07.24

Treść obwieszczenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 19 lipca 2018 r.: Data: 2018.07.24

Treść obwieszczenia

Publikacja ogłoszenia na przetarg nieograniczony na zadanie pn: Zakup samochodu strażackiego średniego dla OSP Nienadówka: Data: 2018.07.24

Publikacja zapytania cenowego na dostawę środków czystości i herbaty: Data: 2018.07.23

Publikacja zapytania cenowego na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw: Data: 2018.07.13

Publikacja zapytania ofertowego - Budowa oświetlenia ulicy Pileckich w Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.07.12

Publikacja zapytania ofertowego - Budowa oświetlania ulicy Reymonta w Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.07.12

Poprzedniastrona 2/41Następna