Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych: Data: 2018.10.11

Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych odbędą się w Domu Kultury w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5 w dniach:

 • 15 października 2018 r. o godzinie 16:00 – dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania,
 • 16 października 2018 r. o godzinie 16:00 – dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

Ogłoszenie przetargu w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 5 grudnia 2007 r. Nr XIII/102/2007: Data: 2018.10.10

Publikacja zapytania cenowego na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw: Data: 2018.10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: Data: 2018.10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp.z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Data: 2018.10.08

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Młp. podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej: Data: 2018.10.05

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Rzeszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej: Data: 2018.10.04

Obwieszcenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie: Data: 2018.10.02

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Kwiatowe 2" w  Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XLIII/477/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Kwiatowe 2" w Sokołowie Młp. Plan będzie obejmował teren położony w północno-zachodniej części miasta, za istniejącym osiedlem "Północ II".

Do projektu planu będzie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 31 października 2018  r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Andrzej Ożóg

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej: Data: 2018.10.01

Wylosowane numery list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych: Data: 2018.10.01

Składy obwodowych komisji wyborczych powołanych przez Komisarzy wyborczych w Rzeszowie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11: Data: 2018.10.01

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13: Data: 2018.10.01

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja: Data: 2018.09.24

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 września 2018 r.

Informacja: Data: 2018.09.24

Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. od dnia 13 września 2018 do dnia 26 września 2018 r.

Publikacja ogłoszenia przetargu - Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie i Górnie: Data: 2018.09.24

Obwieszczenie: Data: 2018.09.20

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie Małopolskim – część 1

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Małopolskim uchwały Nr XLIII/476/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie Małopolskim – część 1, uchwalonego uchwałą Nr XLV/455/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 24 września 2014 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 2 grudnia 2014 r., Poz. 3238.
 
I zmiana planu będzie obejmowała teren w granicach jego obowiązywania, określonych na załączniku do uchwały Nr XLIII/476/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim. Przedmiotem zmiany planu będzie korekta ustaleń planu w zakresie ograniczenia możliwości lokalizacji przedsięwzięć powodujących uciążliwości zapachowe.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej I zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Rynek 1, w terminie do dnia 11 października 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu I zmiany planu.


Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Andrzej Ożóg

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania: Data: 2018.09.20

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Publikacja zapytania cenowego na dostawę 300 szt. siedzisk stadionowych: Data: 2018.09.20

Publikacja zapytania cenowego na zakup materiałów do uzupełnienia oświetlenia drogowe w miejscowości Górno: Data: 2018.09.20

Obwieszczenie: Data: 2018.09.18

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim z dnia 18 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), podaje się do wiadomości publicznej, co następuje:

 1. W wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim w okręgu wyborczym nr 11 i w okręgu wyborczym nr 13 do dnia 17 września 2018 r. do godziny 24:00 została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych.
   
 2. Wobec powyższego wzywa się komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 11 i w okręgu wyborczym nr 13, w terminie 5 dni licząc od dnia rozplakatowania obwieszczenia, tj. do dnia 22 września 2018 r.
   
 3. Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Małopolskim przyjmować będzie dodatkowe zgłoszenia w swojej siedzibie (ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, pokój nr 13):

  dnia 18.09.2018 r. od godz. 9:00 do 12:00 i od godz. 15:00 do 18:00
  dnia 19.09.2018 r. od godz. 9:00 do 12:00 i od godz. 15:00 do 18:00
  dnia 20.09.2018 r. od godz. 9:00 do 12:00 i od godz. 15:00 do 18:00
  dnia 21.09.2018 r. od godz. 9:00 do 12:00 i od godz. 15:00 do 18:00
  dnia 22.09.2018 r. od godz. 9:00 do 12:00

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sokołowie Małopolskim

Andrzej Sztorc

Publikacja harmonogramu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim od dnia 13 września 2018 r. do dnia 26 września 2018 r.: Data: 2018.09.13

Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim

INFORMACJA o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.09.13

INFORMACJA o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim

Publikacja ogłoszenia postępowania zamówienia publicznego o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego: Data: 2018.09.13

Publikacja zapytania cenowego na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw: Data: 2018.09.07

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2018.09.05

strona 1/41Następna